Khung Bàn cân điện tử 

Khung bàn cân điện tử

Khung bàn cân 3m x 6m

Là loại cân có kích thước 2,5m x 6m

Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn…..

Xem thêm

Khung bàn cân điện tử

Khung bàn cân 3m x 10m

Là loại cân có kích thước 2,5m x 6m

Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn…..

Xem thêm

Khung bàn cân điện tử

Khung bàn cân 3m x 12m

Là loại cân có kích thước 2,5m x 6m

Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn…..

Xem thêm

Khung bàn cân điện tử

Khung bàn cân 3m x 18m

Là loại cân có kích thước 2,5m x 6m

Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn…..

Xem thêm

tin tức